REGULAMIN

1. Definicje

 • Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach sklepu.
 • Konsument – zgodnie z art. 22[1] Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • Regulamin – niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży oraz zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego www.bohemiansoul.pl.
 • Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bohemiansoul.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać zamówienia.
 • Towar – produkty prezentowane w sklepie internetowym.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Bohemian Soul – atelier by M., a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego sklepu.
 • Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).
 • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

2. Postanowienia ogólne

 • Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.bohemiansoul.pl. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Sklep internetowy Bohemian Soul – atelier by M., działający pod adresem www.bohemiansoul.pl, prowadzony jest przez Martę Hajduk – Pawlicę; Bohemian Soul – atelier by M. NIP 6342554992, 40 – 820 Katowice, ul. Barlickiego 11a/28
 • Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
 1. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
 2. warunki i zasady składania drogą elektroniczną zamówień w ramach sklepu internetowego;
 3. zasady zawierania umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach sklepu internetowego.
 • Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient podstawowych wymagań technicznych:
 • W celu korzystania ze sklepu internetowego, Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do internetu.
 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Bohemian Soul – atelier by M. zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
 • Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu www.bohemiansoul.pl oraz pobrać go i sporządzić wydruk.

3. Zawarcie umowy i dostawa produktów

 • Rejestracja w ramach sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i po jego akceptacji.
 • Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie internetowej sklepu.
 • Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
 • www.bohemiansoul.pl może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
 1. podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
 2. dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
 3. dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez www.bohemiansoul.pl za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię www.bohemiansoul.pl.
 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w internecie.
 • Klient zobowiązany jest w szczególności do:
 1. korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci internet.
 2. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
 3. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
 4. niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
 5. korzystania ze sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla www.bohemiansoul.pl,
 6. korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.

4. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży

 • W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.bohemiansoul.pl i dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 • Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 • W trakcie składania zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 • Po podaniu przez Klienta korzystającego ze sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego zamówienia. Podsumowanie złożonego zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów lub usług, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 • W celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia.
 • Informacje o towarach podane na stronach internetowych sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Wysłanie przez Klienta zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Bohemian Soul – atelier by M. umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą wszystkie istotne elementy zamówienia. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 • Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

4. Dostawa

 • Dostawa zamówionych towarów realizowana jest za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 • Dostawa towarów jest ograniczona do terenu objętego granicami Polski.
 • Dostawa odbywa się pod wskazany przez Klienta w trakcie składania zamówienia adres / paczkomat.
 • Sklep może zmienić oferowane opcje dostawy w dowolnej chwili, przy czym forma dostawy zaakceptowana przez Kupującego w chwili składania zamówienia będzie wiążąca dla umowy sprzedaży zawieranej w wyniku złożenia tego zamówienia przez Kupującego. Wyjątek stanowi dostawa paczkomatem InPost. Zamówienia o zwiększonej ilości produktów, które nie zmieszczą się do największej skrytki typu C, będą nadane automatycznie kurierem , który umożliwia również przekierowanie przesyłki do licznych punktów odbiorczych.
 • Koszty dostawy: Koszty dostawy podane są w sklepie www.bohemiansoul.pl. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania zamówienia.
 • Termin wysyłki towaru może się różnić, w zależności od zamówionego produktu i liczy się od dnia wysłania przez Klienta Zamówienia. Dla towarów dostępnych od ręki jest to do 5 dni roboczych. Dla towarów dostępnych na zamówienie jest to 30 dni roboczych.
 • Dowód zakupu wysyłamy drogą elektroniczną, za pośrednictwem e-mail.
 • Uszkodzenia towaru powstałe podczas dostawy:
 1. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość sklep www.bohemiansoul.pl zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru w transporcie. Jeżeli towary zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami powstałymi w czasie transportu, uprzejmie proszę o niezwłoczne zgłoszenie takiej wady u doręczyciela i o kontakt ze sklepem. Opóźnienie w zgłoszeniu takiej reklamacji lub nawiązaniu kontaktu nie ma żadnych konsekwencji dla Państwa ustawowych roszczeń i ich zaspokojenia, w szczególności dla Państwa praw z tytułu ustawowej rękojmi za wady (pkt. VIII Regulaminu). Szybsze zgłoszenie zauważonych uszkodzeń, powstałych podczas transportu stanowi dla sklepu pomoc przy dochodzeniu własnych roszczeń wobec przewoźnika lub ubezpieczyciela transportu.
 2. W przypadku Klienta niebędącego jednocześnie Konsumentem: ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty towaru przechodzi ze sklepu internetowego na kupującego w momencie powierzenia Towaru przewoźnikowi trudniącemu się przewozem rzeczy danego rodzaju, bądź wyznaczonej przez kupującego osobie lub firmie kurierskiej.

5. Płatności

 • Ceny towarów podawane są w polskich złotych i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz wszelkie inne. Osobno pojawi się informacja o koszcie dostawy w serwisie www.bohemiansoul.pl oraz podczas składania zamówienia.
 • Klient ma możliwość uiszczenia ceny: • płatności BLIK, • szybkie przelewy online, • płatności kartami płatniczymi

6.Odstąpienie od umowy

 • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie ostatniej partii lub części zamówienia.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umowy, w której:
 1. Produkty wykonane są na indywidualne zamówienie, nie będące ofertą sklepu, a jej opcjonalnym rozszerzeniem.
 2. Towary zostały wykonane zgodnie ze specyfikacją Klienta lub jednoznacznie zostały dostosowane do jego zindywidualizowanych potrzeb (np. indywidualny nadruk, identyfikacja towaru imieniem lub nazwiskiem klienta, zmiana wymiarów ze standardowych na indywidualne etc.).
 3. Przedmiotem jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 4. Produkty art. stanowiące rękodzieło.
 • Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych szczegółowo w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, m. in. w odniesieniu do umów o:
 1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany; przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz wykonana na indywidualne zamówienie; zgodnie ze specyfikacją Klienta lub jednoznacznie zostały dostosowane do jego zindywidualizowanych potrzeb (np. indywidualny nadruk, identyfikacja towaru imieniem lub nazwiskiem klienta, zmiana wymiarów ze standardowych na indywidualne etc.);
 3. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 4. produkty art. stanowiące rękodzieło.
 • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo wysłać produkt na wskazany adres oraz dołączyć formularz zwrotu dostępny do pobrania na www.bohemiansoul.pl.
 • Zwracany towar nie powinien nosić cech używania, poza takimi, które wynikają ze sposobu koniecznego do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru oraz powinien być przesłany wraz z załączonym dowodem zakupu, kompletem metek oraz pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.
 • Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Sprzedającego za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 • Klient ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Sprzedającego za odesłanie towaru niepodlegającego zwrotowi.
 • Zwrot towaru odbywa się na koszt Klienta.
 • Towar należy odesłać na adres 40-820 Katowice, ul. Balickiego 11a/28.
 • Sprzedawca zwróci Klientowi należność za odesłany przez Klienta towar w ciągu 14 dni, licząc od dnia doręczenia Sprzedawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży towarów. Sprzedawca może jednak wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem zwracanych towarów. Zwrot kosztów zamówionego towaru obejmuje wszystkie otrzymane od Klienta płatności za towary podlegające prawu zwrotu, jednakże nie dotyczy to kwot za przesyłki.
 • Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient uwzględni prośbę na inny sposób dokonania zwrotu płatności (np. likwidacja konta). Każde odstępstwo od pierwotnie dokonanej transakcji jest weryfikowane.
 • Sklep internetowy nie odbiera paczek wysłanych na jego koszt oraz paczek za pobraniem.
 • Jeżeli Klient dołączy towary nie podlegające prawu zwrotu, zostaną mu one odesłane na jego koszt, pomniejszając kwotę do zwrotu i płatność za przesyłkę i o towar niepodlegający prawu zwrotu.
 • W kwestiach odstąpienia od umowy nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014r., poz. 827).

7. Reklamacje

 • Przed rozpoczęciem użytkowania zakupionego towaru, Klient powinien zapoznać się z jego specyfikacją, przeznaczeniem oraz z wymogami dotyczącymi właściwego użytkowania, w tym np. pielęgnacji, prania, suszenia, prasowania, przechowywania etc.
 • Sklep zobowiązuje się w miarę możliwości do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w miarę możliwości w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona. Sklep dokłada wszelkich starań, aby dostarczony Klientowi towar nie posiadał wad, jeśli jednak sprzedana rzecz ma wady, Klient, będący Konsumentem, ma prawo złożyć reklamację, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 • Reklamację należy składać w formie pisemnej przesyłając ją, wraz z reklamowanym produktem, na adres: 40-820 Katowice, ul. Barlickiego 11a/28 oraz z wypełnionym formularzem reklamacyjnym dostępnym do pobrania na stronie sklepu internetowego.
 • Reklamowany towar należy bezpiecznie zapakować w odpowiednie opakowanie, dołączyć do niego dowód zakupu oraz rzetelny opis reklamacji.
 • O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru, Klient zostanie powiadomiony drogą pocztową lub elektroniczną.
 • Sklep pokrywa koszt przesyłki reklamowanego towaru, w przypadku rozpatrzenia pozytywnego, do wysokości stawek pobieranych przez firmę kurierską.

8. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektronicznych

 • Bohemiansoul.pl podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania sklepu internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
 • Klient może powiadomić nas o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu sklepu internetowego. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu prosimy zgłaszać drogą elektroniczną na adres: sklep@bohemiansoul.pl
 • W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z funkcjonowaniem serwisu sklepu internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.
 • Zobowiązujemy się ustosunkować do reklamacji niezwłocznie, w miarę możliwości nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

9. Obowiązek informacyjny wynikający z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

 • Administratorem przekazanych przez Panią / Pana danych osobowych zwanych dalej danymi, jest Bohemian Soul – atelier by M.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
 • Przekazanie tych danych jest konieczne do zrealizowania zamówienia.
 • Nie podanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy na dokonanie zakupu w w/w sklepie.
 • W trakcie rejestracji konta w sklepie internetowym oraz w trakcie zawierania umowy zakupu prosimy o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail.
 • Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji zamówień, a także do śledzenia statusu zamówienia.
 • Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail są udostępniane firmom pośredniczącym w transakcjach płatniczych oraz firm kurierskich; dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki.
 • Jeżeli wyrazisz zgodę to Twoje dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Twoją sytuację. Profilowanie danych osobowych przez Bohemian Soul – atelier by M. polega na przetwarzaniu Twoich danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Tobie, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.
 • Bohemian Soul – atelier by M. przechowuje dane osobowe przez okres trzech lat licząc od ostatniego dnia roku, w którym została zawarta umowa zakupu.
 • Prawa osoby, której dane dotyczą wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień tych możesz skorzystać, gdy:
 1. w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
 2. w odniesieniu do żądania usunięcia danych: Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; cofniesz swoją zgodę na przetwarzanie danych; zgłosisz sprzeciw wobec przetwarzania danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
 3. w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe – możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; Twoje dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziesz chciał/a, aby zostały usunięte; Twoje dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Tobie do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzaniu danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
 4. w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub umowy zawartej z Tobą oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny,
 5. Masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy: - przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś/aś, - Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu. Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Postanowienia końcowe

 • Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 • Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Bohemian Soul – atelier by M., a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Bohemian Soul – atelier by M.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

POLITYKA REKLAMACJI

Reklamacje

 • Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 602 552 353
 • Po opłaceniu kwoty pobrania (jeżeli taka opcja płatności jest dostępna) i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.
 • Po otrzymaniu pełnowartościowego towaru, Klient powinien zapoznać się z jego specyfikacją, przeznaczeniem oraz z wymogami dotyczącymi właściwego użytkowania, w tym np. pielęgnacji, prania, suszenia, prasowania, przechowywania ect., aby nie uszkodzić produktu.
 • Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:
 1. Prześlij produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne oświadczenie, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta (jeżeli ma być inny niż ten, z którego została dokonana płatność), na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji) na adres: 40-820 Katowice, ul. Barlickiego 11a/28 , jako odbiorcę ujmując: Bohemian Soul – atelier by M. Marta Hajduk – Pawlica.
 2. W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki otrzymasz informację mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego, a jeśli to nie będzie możliwe, o czasie potrzebnym na jej rozpatrzenie.
 3. Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 14 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, Bohemian Soul – atelier by M. zrekompensuje poniesione przez Ciebie koszty poprzez:
 • naprawę reklamowanego produktu,
 • lub przesłanie nowego egzemplarza produktu
 • lub zwrot pieniędzy.
 • Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, otrzymasz szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odesłany do Ciebie zostanie na koszt Bohemian Soul – atelier by M. reklamowany produkt.
 • W razie wątpliwości, proszę o kontakt pod adresem e-mail: sklep@bohemiansoul.com. Otrzymasz informację, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

POLITYKA ZWROTÓW

Zwrot produktów

 • Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty dostarczenia zamówionego towaru, masz prawo do jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
 • Zwracany produkt nie może nosić śladów używania - każdy element musi być kompletny i fabrycznie zapakowany. W przypadku braku oryginalnego opakowania, produkt należy zapakować tak, by towar dostarczony został w stanie niezmienionym. W przypadku niespełnienia tego warunku, produkt nie zostanie przyjęty.
 • W sklepie Bohemian Soul – atelier by M. zwrotowi podlegają towary dostępne w stałej ofercie. Zwrotowi nie podlegają natomiast towary produkowane na indywidualne zamówienie oraz rękodzieła art.
 • Zwracany towar należy odesłać na adres 40-820 Katowice, ul. Barlickiego 11a/28.
 • Jeżeli chcesz dokonać zwrotu produktu:
 1. Odeślij zakupiony produkt w nieuszkodzonym stanie wraz z całą jego zawartością na adres: 40-820 Katowice, ul. Barlickiego 11a/28, Bohemian Soul – atelier by M. Marta Hajduk - Pawlica
 2. Do zwracanego produktu należy obowiązkowo dołączyć formularz zwrotu(może być napisany odręcznie).
 3. W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania Twojej przesyłki, sprawdzony zostanie stan przekazanego/ych produktu/ów (czy nie nosi/szą śladów użytkowania, czy nie został/y uszkodzony/e lub zniszczony/e, czy też ubrudzony/e).
 • Jeżeli nie zostaną odnotowane przeciwwskazania, na numer konta w ciągu 14 dni zostanie dokonany zwrot pieniędzy. Jeżeli Twój zwrot produktu zostanie odrzucony (ze względu na uszkodzenie produktu lub oznaki użytkowania), otrzymasz na wskazany adres email informację o nieprzyjęciu zwrotu produktu. W ciągu 7 dni roboczych na wskazany adres zwrotny, produkt zostanie odesłany, pokrywając koszt przesyłki.

Wymiana produktów

 • Wiąże się z odstąpieniem konsumenta od umowy (czyt. zwrot produktów – zwrot dotyczy produktów z prawem zwrotu) oraz zawarciem nowej umowy ze sklepem w postaci złożenia odrębnego, nowego zamówienia.